โครงการ ICT เพื่อการพัฒนา

 Image  ชื่อโครงการ   : โครงการ  ICT  เพื่อการพัฒนา
 

เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาขององค์กร และองค์กรเครื่อข่ายในสายงานพัฒนา หรือเรียกง่ายๆก็เป็นองค์กร NGOs อื่นๆ นั่นเอง ช่องทางที่นำมาใช้คือการสื่อสารผ่านระบบ  internet ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้สิ่งต่าง ๆที่มูลนิธิทำอยู่ ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารในมุมอับของสังคมให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของสังคม ใช้เป็นช่องทางในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาในชนบทพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กชนเผ่า หรือเด็กชาวเขานั่นเอง ใช้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือชาวบ้านได้ให้มีรายได้ โดยการนำสินค้าชนเผ่ามาประชาสัมพันธ์ ผ่าน อินเตอร์เน็ต ในนามของ ร้านอีบ้านนอก หรือ  www.ebannok.com ใช้เป็นช่องทางในการเอื้อความสะดวกให้กับโครงการต่างๆในมูลนิธิในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และ รับส่งข้อมูล รวมถึงระบบ intranet เป็นระบบภายในที่ใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในของสมาชิกในมูลนิธิทุกคน ระบบ  network ภายในองค์กร ที่ใช้แชร์ข้อมูลของโครงการต่างๆสมาชิกสามารถนำข้อมูลของแต่ละโครงการนำไปทำประโยชน์ต่อ องค์กรได้ เราใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดทำ website ให้กับโครงการต่างๆของมูลนิธิกระจกเงา เช่น โครงการกองทุนเด็กดอยโครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง  โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า โครงการร้านอีบ้านนอก โครงการครูบ้านนอก  โครงการนักศึกษาฝึกงาน โครงการคนอาสาโครงการพัฒนาสถานภาพและคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทย  โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาonlineอ่าน 8817