โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ Kids Story
ถึง แม้เมื่อต้นปี 254 ที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จะประกาศ    นโยบายให้ปีนี้เป็นปีแห่งการ  “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี” เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว แต่จนแล้วจนรอดมาถึงวันนี้สื่อเพื่อเด็ก        ยังคงเป็นสิ่งที่คลุมเครืออยู่ว่า จะสามารถมีเนื้อหาเพื่อมุ่งเน้นให้     เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กได้หรืออย่างไร    เมื่อสถานีโทรทัศน์ ที่ถือเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทุกหลังคาเรือน    และมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมสูง ยังคงยิงซ้ำเนื้อหา        ที่ให้เด็กเป็นเพียงปัจจัยในการรับชมเท่านั้นเอง หาได้มีการพูด        ถึงในเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วมแต่ประการใด

 “เด็ก” ถูกสร้างเป็นตัวกำหนดมาตรฐานทางวัฒนธรรมว่าจะต้องมีพฤติกรรมการบริโภคอย่าง ไร ประกอบกับความซับซ้อนของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้เด็กและ เยาวชนที่มีโลกทัศน์น้อยกว่า และอยู่ในช่วงการหล่อหลอมค้นหาบุคลิกภาพของตนเอง ดูดซับค่านิยมของสื่อเช่นนี้ได้ง่ายมาก จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจ ที่เด็ก และเยาวชนจะเลือกที่จะกินอะไร ผิวสีอะไร เส้นผม และหุ่นแบบไหน จนกระทั่งการบริโภคไปสู่ยุคหยิบยืมทุนอนาคต (บัตรเครดิต) มาบริโภคกันแล้ว
 
“เด็ก” ไม่มีพื้นที่ในสื่อสำหรับสะท้อนเรื่องราว หรือสถานการณ์ที่แท้จริงที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะเด็กในมุมมืด อย่างเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ที่เรื่องราวของพวกเขาแทบไม่ได้ถูกนำเสนอ อย่างเด็กไร้สัญชาติ เด็กพิการ เด็กในสถานพินิจ เด็กที่ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล เด็กเร่ร่อน เด็กขอทาน เด็กกำพร้า เด็กยากจนในเมือง และในชนบท ผู้คนส่วนใหญ่จึงแทบจะไม่เข้าใจถึงสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เพราะเรื่องราวเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วย สื่อบันเทิง และสื่อที่เป็นช่องทางการบริโภค ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มทุน ที่มีผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินมหาศาล

สื่อ มวลชนศึกษาสำหรับเด็ก จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในยุคการบริโภคสื่อ การเท่าทัน การวิเคราะห์ และเข้าใจในกลไกการโน้มน้าว การยิงซ้ำ ซึมซับการสร้างค่านิยมผ่านสื่อต่าง ๆ

โครงการ สถาบัน "เด็กทำสื่อ" Kids Story เพื่อการเรียนรู้ เท่าทัน และมีส่วนร่วม เป็นโครงการหนึ่งที่ทำหน้าที่พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เจตนารมณ์ของผู้ผลิตสื่อแต่ละชนิด ผ่านกระบวนการ Workshop การทำงานของสื่อทีวีในทุกขั้นตอน เพื่อรู้เท่าทัน และสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ออกสู่สังคม

ที่ สถาบัน “เด็กทำสื่อ” เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้วิธีคิดของสื่อ ได้จากกระบวนการที่ทดลองเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยตนเอง โดยเราเชื่อว่าหากเด็กเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสื่อ เป็นผู้ผลิตสื่อก็จะต้องสวมบทบาท และแรงกดดันในฐานะผู้ที่จะต้องพยายามโน้มน้าวผู้รับสื่อ กระบวนการเช่นนี้จะทำให้เด็กเข้าถึงธรรมชาติของสื่อได้ว่า สื่อมักใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเกินจริง สื่อความจริงบางส่วน การใช้เทคนิคจูงใจ การกระตุ้นให้บริโภค หรือแม้แต่ว่า ทำไมเนื้อหาที่ปรากฏบนสื่อที่มีลักษณะที่เป็นบันเทิงเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการที่เด็กคิดจะเป็นผู้ ทดลองผลิตสื่อของเด็กเอง จะได้เลือกและคิดค้นกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อมิให้ตกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมผลิตสื่อตามที่เขาเคยเห็นในสื่อทั่วไป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการคิด และนำเสนอสื่อเพื่อเด็กในมิติที่ต่างไป

ที่ สถาบัน “เด็กทำสื่อ” เด็กด้อยโอกาส จะมีโอกาส และมีพื้นที่สำหรับสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สื่อในปัจจุบันในแง่ของมุมมองจาก เด็ก เด็กๆ จะได้สื่อเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวของเขาเอง หรือสิ่งที่พวกเขามองต่อสังคมภายนอกรอบตัว โดยใช้มุมมองจากตนเอง ซึ่งลักษณะปัญหาเด็กเหล่านี้มีทั้งความซับซ้อน และมีจำนวนเด็กไม่น้อยที่อยู่ในสภาวะยากลำบากจนถึงวิกฤติ แต่สังคมไม่มีโอกาสรับรู้ หรือตื่นตัวในการมีส่วนร่วมต่อปัญหาของพวกเขา

ที่ สถาบัน “เด็กทำสื่อ” จะสร้างให้เกิดวัฒนธรรม "เด็กทำสื่อ" ในสถาบันการศึกษา กระทั่งก่อให้เกิดนักนิเทศศาสตร์น้อย เพื่อในอนาคตเด็กเหล่านี้จะออกไปสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ เพื่อเด็กไทยรุ่นต่อๆไปในวันข้างหน้า
หน้าที่ สำหรับคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายต่อไปนี้ก็คือ คอยรับชมผลงานของเด็กนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่เหล่านี้ให้ดี แม้ไม่มีช่องทางการสื่อสารบนหน้าปัดฟรีทีวี แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปิดกว้าง ทำให้การเข้าถึงในการผลิตและการเผยแพร่ชิ้นงาน ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป พวกเรามีสถานีโทรทัศน์ ETV, เคเบิ้ลทีวี, โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, Website IPTV หรือแม้แต่การบันทึกลงบนแผ่น CD เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานถึงมือคุณ

 In 2006, under former Prime Minister Thaksin’s government a project aimed to support the most appropriate TV content for children and prevent inappropriate TV programs for children was initiated. However, the project has failed to achieve its goal given that a majority of TV programs are still placing more priority on profit-making than evaluating the appropriateness of TV content for children.
      
        
Children represent the future of our country and careful attention should be paid to how television and other modes of communication are affecting their lives over time. A material world depicted in some TV programs can cause those children who often use communication to guide their lives to become material people.
Typically, children are not given the opportunity to express themselves accurately and are therefore unable to solve their problems in real life. This can especially apply to those children who are less fortunate or underprivileged. For these children, their lives are seldom portrayed on TV; hence people in today’s society have very little knowledge about them. Again, the root of this problem rests with today’s media organizations whose selection of today’s TV programs is based exclusively on making a profit.
      
      
The education of mass communication for children is necessary given the increasing influence of media on children. Children often exercise their value judgments based on what they see on TV.
The Kid’s Story project under the Mirror Foundation was created to focus on developing and spreading social education among children. By participating in workshops hosted by the Kid’s Story project, the underprivileged children will gain a better understanding of the different kinds of media through producing and directing their own short films. Moreover, these workshops give the kids an opportunity to develop critical thinking skills and to understand the importance of reporting news accurately.

       Under the Kid’s Story project, children will have a substantial role in transforming the role today’s children have as media consumers to media producers. As producers themselves they will learn to understand the consumer’s point of view. Hence, it is critical that more media space be allocated to producing positive youth stories. The accuracy of several news reports is often undermined in an attempt to generate more interesting news. Therefore, this project is aimed at building awareness among various media organizations in understanding the potential children have to contribute to creating positive youth stories.                   

       Through the short films created under the Kid’s Story project children will be able to express their feelings about their current environment from their own point of view. Hopefully the aim of the Kid’s Story project can be emulated in schools across the country and the future of mass communication will rests in the hand of these children. Until then, we can only wait and see their stories which will be aired on ETV, Cable TV, Satellite TV, Website IPTV and distributed on CDs.
 

 

   

"โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ Kids Story"
 
(ปิดโครงการแล้ว)
       
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH
( สถานะปิดโครงการ )

  - Tv4kids
( สถานะปิดโครงการ )

  - โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ Kids Story
( สถานะปิดโครงการ )

  -
  -
  -
  -
  -
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 3389