โครงการ TV4kids
ความเป็นมา
จากผลการศึกษาวิจัย “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสื่อของรัฐเพื่อการศึกษา” โดยคณะทำงานโครงการสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้เมื่อวันทื่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สื่อในรูปแบบของรายการโทรทัศน์นั้นไม่อาจส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของ เด็ก เยาวชนและครอบครัวเท่าที่ควร อันมีสาเหตุหลายประการทั้งปัญหาการบริหารจัดการสื่อของรัฐ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับและผู้ใช้สื่อ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ผลิตสื่อและการผลิตสื่อล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผล ต่อคุณภาพของรายการโทรทัศน์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจัง  การศึกษาวิจัยนี้เอง ผลักดันให้เกิดการจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสื่อของรัฐเพื่อการศึกษาในด้าน ต่างๆ กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสื่อของรัฐเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสื่อเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ผลิตสื่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้รับและผู้ใช้สื่อ
 
     ในที่สุดในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและมาตรการการใช้สื่อของรัฐ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดและวิธีการในการพัฒนารายการ โทรทัศน์ในสังคมไทยและในวันที่๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗  นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามนโยบายการใช้สื่อของ
รัฐ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ที่ ๗๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ตั้งโจทย์ถามถึง “ข้อเสนอแนะที่ยอมรับได้และเป็นไปได้จริง” จำนวน ๘ ประการจากคณะผู้แสวงหาองค์ความรู้ฯ

      ต่อมา ในระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะผู้แสวงหาองค์ความรู้ฯ จึงได้ทำกิจกรรมทางวิชาการ ๘ ประการ  อันนำไปสู่ “ข้อเสนอแนะที่ยอมรับได้และเป็นไปได้จริงในการกำหนดแนวทางและมาตรการการใช้ สื่อโทรทัศน์ของรัฐเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว”   

      ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะผู้แสวงหาองค์ความรู้ได้นำเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อที่ประชุมเสวนาของ ผู้เกี่ยวข้องโดยมีรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธาน ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภายหลังการประชุมเสวนาฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสงได้ขอความร่วมมือจากคณะผู้แสวงหาองค์ความรู้ในการเสนอแนะต่อไปถึง “ข้อเสนอแนะในเชิงวิธีการที่เหมาะสมในการใช้สื่อโทรทัศน์ของรัฐเพื่อการ ศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว”  ดังนั้น คณะผู้แสวงหาองค์ความรู้ฯ จึงได้เรียกประชุมเครือข่าย  และผู้ที่ให้ความสนใจต่อการทำงานนี้เพื่อคิดค้นข้อเสนอแนะในประการที่สองนี้ เมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้หารือกัน และบรรลุถึง “ข้อเสนอแนะเชิงวิธีการ” อันจะนำไปสู่การจัดทำมาตรการที่เหมาะสมและสามารถใช้บังคับได้จริงในสังคม   

     ในที่สุดคณะผู้แสวงหาองค์ความรู้ได้คิดค้นถึง “ข้อเสนอแนะเชิงวิธีการ” อันนำมาสู่ชุดโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งเป็นชุดโครงการที่จะเข้าไปศึกษาวิจัยถึงองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วใน สังคมและองค์ความรู้อันเป็นนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้มานั้นรวมทั้งผลักดันให้เกิดผลใช้ได้ จริงในทางปฏิบัติอันจะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาเรื่องรายการโทรทัศน์ใน สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
    Image

"โครงการ TV4kids"
(ปิดโครงการแล้ว)
  

       
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH
( สถานะปิดโครงการ )

  - โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ Kids Story
( สถานะปิดโครงการ )

  - Tv4kids
( สถานะปิดโครงการ )

  -
  -
  -
  -
  -
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ พี่ปุ๋ย (สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ)
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 2202