ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

เรา เป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสา หัวใจของคนที่อยากเห็นสังคมงดงาม เราแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า เรา คือองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มในส่วนที่สังคมยังต้องการ เรา เชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ความฝันแต่เป็นการทำงานบนโลกแห่งความเป็นจริง ขอเพียงเรากล้าคิด และกล้าลงมือปฏิบัติ พวกเรา ขออาสาเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงที่คนบางกลุ่มมองไม่เห็น

นิยามอาสาสมัคร มูลนิธิกระจกเงา คือ บุคคลที่เสนอตัวทำเพื่อผู้อื่นด้วยความสมัครใจ มีใจอาสาสมัคร และผลของการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคม เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทน มีความเสียสละ มีเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมของงานที่มีความหลากหลายนั้น ๆ แล้ววางตนเองอยู่ในบทบาทที่หนุนเสริมต่อกลไกการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง

เรายินดีเปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกลไกการทำงานและสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยงานอาสาสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผู้ช่วยดูแลอาสาสมัคร

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีใจรักการบริการ
  • คล่องแคล่วในการสื่อสาร
  • สามารถบริหารจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • ตรงต่อเวลา
  • สามารถทำงานในวันเสาร์- อาทิตย์ได้ (เฉพาะกิจเป็นครั้งคราว)
*หมายเหตุ หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ โปรดระบุมาในเอกสารสมัครงาน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานอาสาสมัครที่ติดต่อเข้ามาร่วมกิจกรรมอาสาสมัครของมูลนิธิกระจกเงา
  • ดูแลอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่มูลนิธิกระจกเงาในแต่ละวัน
  • ช่วยพัฒนางานอาสาสมัคร เช่น ออกไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร,ออกแบบกิจกรรมหน้างานอาสาสมัครเพื่อรองรับอาสาสมัครให้หลากหลาย
              

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่ปุ๋ย) สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 67