แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทานขอบคุณมูลนิธิกระงกเงาที่ได้ให้โอกาสแอลได้เข้ามาฝึกงานที่นี่
จากวันแรกจนถึงวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตแอลลเปลี่ยนไป
แอลกลายเป็นคนที่มองโลกได้กว้างขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่า "เงิน" ไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างจริง ๆ ทั้งสุขภาพ ความสุขที่แท้จริง มิตรภาพ ความจริงใจ
สุดท้ายมูลนิธิกระจกเงาทำให้แอลได้รู้ว่าชีวิต
คนเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น


นางสาวอทิตา พิมลวรรธนะ (แอล) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 730

 
เมย์
 
แสงดาว  ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
น.ส.อัจฉรา  นาเมืองรักษ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
น.ส.สุชารัตน์  ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย  อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
โครงการ ICT4D
 
น.ส. ศิริรัตน์  กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
แอ๊ด โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
วรพลเสมือนโพธิ์ (โต้ง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : สารสนเทศศาสตร์   โครงการ Ngos cyber
 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวศิรินภา  ขำดี (ปุ๋ย)  มหาวิทยาลัยศรีปทุมโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
โครงการ TV4kids


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th