รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย

      เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน เข้ามาวันแรกของการฝึกงานรู้สึกประทับใจในเจ้าหน้าที่และเพื่อน  เนื่องจากให้ความเป็นกันเอง ก่อนเริ่มทำงานพี่จะอธิบายแนะนำโครงการต่างๆ อธิบายหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่นอกเหนือจากโครงการ ซึ่งดิฉันได้ฝึกในโครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย ได้ช่วยในการทำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จัดเอกสาร และสืบค้นข้อมูลคนหายในบางกรณี (รู้สึกว่าตัวเองเป็นโคนันเลย) งานที่ทำนั้นน่าตื่นเต้นมาก  เนื่องจากงานสืบค้นจำเป็นต้องใช้ไหวพริบ  ซึ่งพี่จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้เรา ให้เราเรียนรู้ในการสืบค้นด้วยตนเองให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุก ท้าทายดีเหมือนกัน
      ความรู้สึกเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี้เน้นในเราได้ทำงานที่เป็นตัวเองมากที่สุด รับฟังในความคิดเห็นของเรา  ให้มีส่วนร่วมในงานต่างๆ ซึ่งในการทำงานไม่จำเจ เราสามารถทำงานร่วมกับโครงการต่างๆตามที่เราต้องการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รู้สึกว่าทำงานอย่างมีความสุข มูลนิธิกระจกเงาได้ให้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมามากมายนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะอ่าน 1230

 
ไพรวรรณ  อินทะราชา (มิ้นท์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
กวางน้อย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
อธิยา ผ่องใส (ปุ๋ย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการคนอาสา (โรงพยาบาลมีสุข)
 
วรพลเสมือนโพธิ์ (โต้ง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : สารสนเทศศาสตร์   โครงการ Ngos cyber
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
สุภาวิตา   วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
นางสาววันวิสาข์  ศรีโคต  (บี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โครงการ NGOs Cyber
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
นางสาวจารุวรรณ  ห้วงน้ำ (จา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th