รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย

      เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน เข้ามาวันแรกของการฝึกงานรู้สึกประทับใจในเจ้าหน้าที่และเพื่อน  เนื่องจากให้ความเป็นกันเอง ก่อนเริ่มทำงานพี่จะอธิบายแนะนำโครงการต่างๆ อธิบายหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่นอกเหนือจากโครงการ ซึ่งดิฉันได้ฝึกในโครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย ได้ช่วยในการทำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จัดเอกสาร และสืบค้นข้อมูลคนหายในบางกรณี (รู้สึกว่าตัวเองเป็นโคนันเลย) งานที่ทำนั้นน่าตื่นเต้นมาก  เนื่องจากงานสืบค้นจำเป็นต้องใช้ไหวพริบ  ซึ่งพี่จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้เรา ให้เราเรียนรู้ในการสืบค้นด้วยตนเองให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุก ท้าทายดีเหมือนกัน
      ความรู้สึกเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี้เน้นในเราได้ทำงานที่เป็นตัวเองมากที่สุด รับฟังในความคิดเห็นของเรา  ให้มีส่วนร่วมในงานต่างๆ ซึ่งในการทำงานไม่จำเจ เราสามารถทำงานร่วมกับโครงการต่างๆตามที่เราต้องการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รู้สึกว่าทำงานอย่างมีความสุข มูลนิธิกระจกเงาได้ให้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมามากมายนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะอ่าน 1076

 
ข้าวฟ่าง
 
นางสาวยุพาวดี มีโชค ( เต้ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
เบิร์ด นักศึกษาฝึกงานโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
อโรชา ชินบุตร (ทราย) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
ธัญธิดา บุญเรือง (ลูกท้อ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
สุธัญญารัตน์ พานโน (ฝน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
นายเธียรเอก ศรสงวนสกุล (เอก) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
โครงการรพ.มีสุข
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
น.ส.อัจฉรา นาเมืองรักษ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th