รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย

      เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน เข้ามาวันแรกของการฝึกงานรู้สึกประทับใจในเจ้าหน้าที่และเพื่อน  เนื่องจากให้ความเป็นกันเอง ก่อนเริ่มทำงานพี่จะอธิบายแนะนำโครงการต่างๆ อธิบายหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่นอกเหนือจากโครงการ ซึ่งดิฉันได้ฝึกในโครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย ได้ช่วยในการทำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จัดเอกสาร และสืบค้นข้อมูลคนหายในบางกรณี (รู้สึกว่าตัวเองเป็นโคนันเลย) งานที่ทำนั้นน่าตื่นเต้นมาก  เนื่องจากงานสืบค้นจำเป็นต้องใช้ไหวพริบ  ซึ่งพี่จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้เรา ให้เราเรียนรู้ในการสืบค้นด้วยตนเองให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุก ท้าทายดีเหมือนกัน
      ความรู้สึกเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี้เน้นในเราได้ทำงานที่เป็นตัวเองมากที่สุด รับฟังในความคิดเห็นของเรา  ให้มีส่วนร่วมในงานต่างๆ ซึ่งในการทำงานไม่จำเจ เราสามารถทำงานร่วมกับโครงการต่างๆตามที่เราต้องการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รู้สึกว่าทำงานอย่างมีความสุข มูลนิธิกระจกเงาได้ให้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมามากมายนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะอ่าน 1169

 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
โครงการคนอาสา (โรงพยาบาลมีสุข)
 
กุ๊ก โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
นางสาวรวิวรรณ  ตั้งใจเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
 วิจิตรา พึ่งรื่นรมย์ (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
น.ส.กนกวรรณ คุ้มพาล ชื่อเล่น น้ำ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายอัศม์เดช มัชฌิมาภิโร ชื่อเล่น อัฐ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะ ศิลปศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นาย เดชา สันทวิลาศ (เดย์) ปริญญาตรี ชั้นปี4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สำนัก ศิลปะศาสตร์ สาขา พัฒนาสังคม
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ: NGOs Cyber
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th