โรงพยาบาลมีสุข

โรงพยาบาลมีสุขปฏิบัติภาระกิจอาสาสมัครเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล  แนวคิดของโครงการฯนี้ คือการปฏิบัติการ และพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลงในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ อาสาสมัคร “อาสาสมัครสร้างสุข"

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.นักจิตวิทยา

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 • มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ (ผู้ป่วยเด็ก/ญาติผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์/อาสาสมัคร)
 • ทำงานร่วมกับผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใน โรงพยาบาล ในสภาวะของผู้ป่วยป่วย สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ป่วยได้
 • สามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อบำบัดจิตใจเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยเด็กได้รวมถึง การวิเคราะห์ผลจากการทำกิจกรรมและประเมินผลการทำกิจกรรมได้
 • มีทักษะในการค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสุขของผู้ป่วยเด็ก ฯ
 • สามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อบำบัดจิตใจเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยเด็กได้
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบโปรแกรมกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อผู้ป่วยเด็กหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข ความผ่อนคลาย ฯ เช่น ศิลปะบำบัด
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางการบำบัดเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง
 • ปฏิบัติการลงพื้นที่ทำกิจกรรม อาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับ ผู้ป่วยเด็ก/ญาติผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์/อาสาสมัคร ใน 8 โรงพยาบาลเครือข่าย
 • สรุปและประเมินผลการทำกิจกรรม

2.Graphic Design

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • สามารถใช้ โปรแกรม Illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก ในระดับดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างงานที่แตกต่างและแปลกใหม่
 • รักที่จะเรียนรู้ทั้งงานหลักที่ได้รับมอบหมายและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นและชอบทำงานที่หลากหลาย
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการทั้งในรูปแบบ Offline และ Online เช่น การประกาศรับอาสาสมัคร, ชุดความรู้ของโครงการ ฯ
 • ปฏิบัติการลงพื้นที่ทำกิจกรรม อาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล ใน 8 โรงพยาบาลเครือข่าย
 • เพิ่มข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล ลงเพจ Facebook โครงการ

3.นักออกแบบกิจกรรม

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการออกแบบกิจกรรม รวมถึงสร้างแนวคิดการทำกิจกรรมที่แปลกใหม่สำหรับเด็ก ใน โรงพยาบาล
 • มีทักษะในการคิดค้น ศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็ก
 • มีความขยัน และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • ชื่นชอบการทดลอง การเล่น และการพบปะผู้คน
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเด็ก รวมถึงการทำงานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล
 • ปฏิบัติการลงพื้นที่ทำกิจกรรม อาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับ ผู้ป่วยเด็ก/ญาติผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์/อาสาสมัคร ใน 8 โรงพยาบาลเครือข่าย
 • สรุปและประเมินการทำกิจกรรม

4.นักเขียน

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีทักษะการเขียนเพื่อถ่ายทอดการทำงานของโครงการได้ เช่น การเขียนบทความ, สารคดี, เรื่องเล่าเร้าพลัง ฯ
 • มีทักษะในการจดบันทึก
 • มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดผลงานผ่านการเขียน
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียนเรื่องเล่า/บทความ/บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการทำงานของโครงการ
 • ปฏิบัติการลงพื้นที่ทำกิจกรรม อาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล กับ ผู้ป่วยเด็ก/ญาติผู้ป่วย/เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์/อาสาสมัคร ใน 8 โรงพยาบาลเครือข่าย
 • เพิ่มข้อมูลงานเขียนลงเพจFacebookโครงการและสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ห้องเด็ก
  - ทีมนวัตกรรม
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 12910