โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติทางเทคโนโลยี IT WATCH

"ปัญหาภัยเทคโนโลยี"กำลัง เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา พบว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนที่สูญหายออกจากบ้านเนื่องจากการถูกล่อลวงทางเทคโนโลยีเป็น จำนวนกว่า 49 ราย

      ทั้งนี้ สภาพของ "ปัญหาภัยเทคโนโลยี" มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กและเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เด็กและเยาวชนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและในอนาคตมีภาวะ ความเสี่ยงในการถูกล่อลวงและคุกคามจากภัยเทคโนโลยี

 

 
"ภัยมืดที่แอบแฝงมากับปัญหาความเจริญของเทคโนโลยี" เช่น
  • ปัญหาการล่อลวงเพื่อกระทำทางเพศ
  • การล่อลวงเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สิน
  • การล่อลวงเพื่อการค้ามนุษย์
 
        เมื่อพิจารณาถึงหน่วยงานในการจัดการปัญหาภัยเทคโนโลยีก็ยังไม่ปรากฏ หน่วยงานที่เฝ้าระวังปัญหาอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐและเอกชน มาตการเชิงรุกทางสังคมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการถูกล่อลวงผ่านภัย เทคโนโลยีกลับกลายเป็นการทำงานเชิงรับที่ไม่มีประสิทธิภาพและเข้าไม่ถึง กลุ่มเป้าหมาย เนื่องด้วยไม่มีหน่วยงานที่เฝ้าระวังปัญหาอย่างเกาะติด และ เอาจริงเอาจังในการแก้ไขตลอดจนการบังคับใช้กฏหมายแก่ผู้กระทำความผิด

ความสำคัญของศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT WATCH)     

      ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT WATCH)เป็นศูนย์กลางที่เฝ้าระวังปัญหาภัยเทคโนโลยีอย่างเกาะติดและใช้ กิจกรรมของศูนย์เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย

 
 
บทบาทของศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT WATCH)  
  1. ศูนย์กลางด้านข้อมูล เทคโนโลยีสารเทศที่เป็นภัยต่อเด็กทำหน้าที่รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศที่ไม่เหมาะสม เพื่อทำการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นให้ปรากฏ และยังมีบทบาทเป็นศูนย์ประสานงานแนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบำบัด ดูแลและส่งต่อเด็กที่ที่ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมไปยังหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง  
  2. การคุ้มครองสิทธิและสวัส ดิภาพเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมมี บทบาทในการพัฒนางานคุ้มครองปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ เหมาะสม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายทางด้าน กระบวนการยุติธรรม และใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปราบปรามผู้กระทำความผิดและผู้ประกอบการ ซึ่งล่อลวง ยุยงส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม
  3. การผลักดันการแก้ไขปัญหา เชิงนโยบาย มีบทบาทสำคัญในการประมวลปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมโดยเริ่ม จากปลายเหตุ อันได้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กที่เข้าไปใช้บริการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาข้อเท็จจริง ไปจนถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาการใช้บริการและการให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศที่ไม่เหมาะสม
   

"ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางเทคโนโลยี IT WATCH"
 (สถานะปิดโครงการแล้ว) 
 
 
       
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการ Food For Friends มูลนิธิกระจกเงา
  - จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดยมูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 3594